>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

21. maj 2010

Poslovni sistem turizma v zidanicah - Center za podjetništvo in turizem Krško

Glavna dejavnost Centra za podjetništvo in turizem Krško (CPT) je dvig podjetniške in turistične kulture, vzpostavitev učinkovitega podpornega sistema za dostop do informacij in svetovalnih storitev, spodbujanje konkurenčnosti in inovativnosti, vzpostavitev prijaznejšega poslovnega okolja za tuje investicije ter priprava in udejanjanje strategije razvoja turizma. Strategija CPT je postati nosilec spodbujanja razvoja podjetništva in turizma v občini Krško, s svojimi aktivnostmi pa posegati tudi širše v regijo. Pri tem pa slediti Odloku o ustanovitvi javnega zavoda CPT (Ur.l. RS, št. 99/2008) ter Programu ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013.

Strateški cilji:
- ustvarjati ugodno podjetniško okolje za nastajanje in delovanje novih inovativnih podjetij in ponudnikov;
- pospeševati izkoriščanja turističnih, podjetniških in inovacijskih potencialov;
- spodbujati povezovanja podjetij, turističnih ponudnikov, povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom;
- spodbujati vlaganja v raziskave, razvoj ter inovacije;
- informirati in poiskati možne finančne vire države in strukturnih skladov EU za razvoj;
- informirati turistično javnost o aktualnih vsebinah, izdelati integralne turistične produkte in tržiti obstoječo ponudbo;
- pripraviti skupne razvojne projekte (s ponudniki, Občino Krško, razvojnimi institucijami) na področju turizma.

Predlagana inovacija se nanaša na inovativen organizacijski pristop pri izvedbi vzpostavitve novega, inovativnega, atraktivnega in unikatnega turističnega proizvoda Turizem v zidanicah (TVZ), razvitega v okviru prijave na poziv Lokalne akcijske skupine Posavje za nabor projektov, upravičenih do nepovratnih sredstev LEADER in ob sodelovanju podobne iniciative Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine. V okviru projekta TVZ je bila razdelana vsebinska, organizacijska in finančna konstrukcija vključno s človeškimi viri.

Zidanice so s svojimi mehkimi grički posebnost Vinorodne dežele Posavje, saj ni nikjer na svetu na tako majhnem prostoru toliko zidanic, lesenih hramov in kleti. V okviru projekta se bodo obstoječe zidanice, ki danes predstavljajo mrtvi kapital, vključile v turistično ponudbo.
Pri kreiranju in implementaciji proizvoda TVZ so bile v letu 2008 opravljene študije, preučeni primeri dobrih praks drugod po svetu, v letu 2009 pa že izvedene predstavitvene in animacijske delavnice na terenu ter strokovne ekskurzije z ogledi dobrih praks, v katerih so sodelovali nosilci proizvoda, strokovne institucije iz različnih področij, civilna sfera in lokalne skupnosti, opravljeni pa so bili tudi individualni razgovori - vseskozi "bottom up" pristop (od spodaj navzgor). Po terenu so bile izvedene animacijske delavnice, strokovne konference, novinarske konference, individualna svetovanja posameznim ponudnikom, vseskozi je potekalo ozaveščanje javnosti, izdelan je bil Priročnikom z navodili za lastnike zidanic in tržnike (področje zakonskih podlag umeščanja zidanic v prostor, dediščine in sodobnosti, gastronomije, enologije, kakovosti, arhitekture idr.), Image katalog, oblikovana celostna grafična podoba, oblikovane strokovne podlage za izvajanje dejavnosti sobodajalstva, izdelana spletna stran, izvedene različne promocijske aktivnosti, vzpostavljena mreža cca 75 ponudnikov, ustanovljeno pa je bilo tudi Združenje ponudnikov TVZ Posavje ter poslovna organizacija Zadruga TVZ z.o.o. Posavje. Združenje je bilo ustanovljeno z namenom povezovanja ponudnikov, izmenjave mnenj, izkušenj in izobraževanj, združenje pa se bo lahko tudi prijavljajo na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev za različne aktivnosti. Poslovni model zadruge pa je bil ustanovljen z namenom skupne promocije in trženja novega turističnega proizvoda lastnikov zidanic, ki so močno zainteresirani za uspeh projekta. V poslovanju bo stremela k direktnemu trženju namestitvenih kapacitet v zidanicah in ostale ponudbe ter doživljajev preko dinamičnega interaktivnega turistično informacijskega sistema s spletnim portalom www.turizemvzidanicah.si in k servisiranju gosta. Pri tem sistemu v obliki javno zasebnega partnerstva sodeluje tudi Destinacijska organizacija Posavje in turistično informacijski centri na nivoju regije ter lokalni zavodi za pospeševanje turizma. Poslovni model torej povezuje ponudnike turizma v zidanicah organizirane v zadrugo TVZ, z.o.o ter neprofitno združenje TVZ, komplementarno Destinacijsko organizacijo Posavja ter civilno sfero (društva) in obstoječo javno podporno infrastrukturo turizma (zavodi za razvoj turizma) v regiji.

Kakovosten in inovativen pristop implementacije proizvoda TVZ prispeva k ohranjanju in razvoju podeželja ter pozitivno vpliva na okolje. Ne gre za neke dodatne posege v okolje, pač pa za nadgradnjo in ekonomsko izkoriščanje obstoječih objektov, katerim se dodaja vsebina in življenje. Prav tako ne gre za neke tuje elemente v okolje, pač pa za ohranjanje avtentičnosti v jugovzhodni Sloveniji in novo, dodatno turistično ponudbo za goste, ki iščejo mir, sprostitev, domačnost in posebnost, tudi preko ohranjanja šeg in navad, tradicije in običajev. S tem pristopom so se odprle dodatne možnosti za razvoj individualnega turizma, kar predvideva tudi Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma.

Predlog je nov in drugačen predvsem zato, ker gre za poslovni model, ki temelji na eni strani na lastni družbi ponudnikov TVZ in prodaji turističnih namestitvenih kapacitet kot lastnih, na drugi strani pa na ostalih turističnih ponudnikih združenih v Destinacijsko organizacijo Posavja (ponudniki naravne in kulturne dediščine, gostiln, turističnih kmetij, ponudnikov alternativnih oblik turizma, doživljajev ipr). Poslovanje je vezano na trženje preko spletnega portala in celotnemu servisiranju gosta ter na proaktivni vlogi ponudnikov obvladuje vse poslovne procese: organizacijo celotnega posla, razvoj proizvoda TVZ, promocijo, določa cenovno politiko, poslovno politiko med člani in TVZ z.o.o., izvaja trženje in skupaj s ponudniki izvaja logistiko namestitve ter še posebej sodeluje z receptivnimi turističnim agencijam na področju Posavja. Model nudi v zakup namestitvene kapacitete vsem domačim in tujim agencijam iz emitivnih trgov, ki bodo to želeli in doma v Vinorodni deželi Posavje. Skupaj s ponudniki ob pomoči lokalnih TICev ter receptivnimi agencijami v Posavju, ustanovi področne recepcije po modelu razpršenega hotela.

Zaradi inovativnega in kakovostno načrtovanega organizacijskega pristopa pri izvedbi vzpostavitve novega in avtentičnega turističnega proizvoda TVZ je CPT Krško uspešnejši predvsem zaradi pridobljenega zaupanja lokalnega prebivalstva, strokovnih institucij, lokalne in regionalne skupnosti ter civilne sfere. Nastajajoči model je velik organizacijski in strokovni podvig, ki si je pridobil širšo podporo in vzbuja zanimanje za širitev tudi v druga okolja.
Inovativen pristop v organizacijskem smislu je pripomogel k urejanju objektov ter komunalni in infrastrukturni urejenosti na vinogradniških območjih. Potencialni ponudniki na podeželju so se pričeli dodatno izobraževati iz področja turističnih tematik, razvija se pozitiven odnos do vina in kultura pitja vina, nastajajo razna druženja ter na ta način izmenjave mnenj in ozaveščanja.
Projekt omogoča ohranjanje trajnostnega razvoja in "zelenega turizma", kar pomeni izboljšanje življenjskega, kulturnega in naravnega okolja skozi ozaveščanje prebivalcev. Koristi od projekta bo imela celotna lokalna in širše regionalna skupnost oziroma slovenski prostor, saj se bo povečalo število gostov, s pripravo integralnih turističnih proizvodov pa se bo tržila vsa ostala kakovostna ponudba na destinaciji (naravna dediščina, kulturna dediščina, športno rekreacijski objekti, alternativne oblike turizma, gostinski obrati, turistične kmetije, terme in drugo), sekundarne storitve, posledično pa se bodo povečali prihodki. Z uvedbo inovativnega in kakovostnega pristopa so že vidni rezultati na terenu. Povečalo se bo število gostov in število nočitvenih kapacitet na destinaciji, povečal se bo ekonomski zaslužek lastnikom zidanic, večje možnosti za trženje bo imela ostala turistična ponudba, predvsem z izdelanimi integralnimi turističnimi proizvodi. Model inovacije bo prenosljiv tudi na implementacijo drugih proizvodov v druga poslovna okolja.

Več informacij: www.cptkrsko.si

Ni komentarjev: