>>> ! ! ! >>> NAHAJATE SE NA SPLETNI STRANI RAZPISA SEJALEC 2004-2010.

>>> ! ! ! >>> OD LETA 2011 DALJE JE objavljen na: http://www.btps.si/default.aspx?lng=sl

19. maj 2007

Lokalno turistično vodenje v občini Vipava

Občina Vipava je konec leta 2004 ustanovila neprofitni zavod Center za razvoj podeželja TRG Vipava (v nadaljevanju TRG) in na ta zavod prenesla tudi izvajanja določenih nalog na področju razvoja turizma v občini. TRG je tudi eno od desetih podeželskih razvojnih jeder v Sloveniji in edino v Goriški statistični regiji. Tako TRG izvaja program Podeželsko razvojno jedro in ostale projekte s področja razvoja podeželja in turizma. V sklopu TRGA deluje tudi Turistično informacijski center. TRG izvaja različna usposabljanja namenjena razvoju podjetniške dejavnosti na podeželju ter nudi podporo trženju produktov s podeželja. TRG nudi lokalno turistično vodenje in pomoč skupinam pri organizaciji izletov po Vipavi in vipavskem podeželju.

Izhodišče za pripravo predloga projekta, ki ga prijavljamo kot primer dobre inovacije, leži v problematiki, s katero se je srečevalo območje. Območje samo ponuja veliko možnosti ogledov naravnih in kulturnih znamenitosti in možnosti uživanja ob kulinarično gastronomskih specialitetah ter ob degustacijah vrhunskih vin. Problem v okolju je bil, ker ni bilo organizirane oblike lokalnega turističnega vodenja. Organizirane skupine obiskovalcev so se za vodenje, npr. ogledov kraja Vipava, dvorca Zemono, spomeniško zaščitene vasi Goče, obračali na občinsko upravo, ta pa jih je usmerila na posamezne domačine, ki so obiskovalce vodili in jim razkazovali zanimivosti po lastni presoji. Razvoj turizma spada med razvojne prioritete občine, zato se je občina odločila, da je potrebno tudi področje lokalnega turističnega vodenja urediti na način, da bo prinesel pozitivne rezultate v samem okolju in med obiskovalci.

Prvi korak je bil priprava ustreznega občinskega odloka, sledili so: izvedba usposabljanj in izpita za minimalno število potencialnih lokalnih turističnih vodnikov in organizacija sistema centralnega koordiniranja lokalnega turističnega vodenja. Ta sistem ureja po eni strani naročila za vodenje in izvedbo vodenj, po drugi strani pa tudi plačila za vodenje. Pomembna prednost tega sistema je, da vodniki ne prejemajo denarja neposredno od obiskovalcev, temveč jim plačilo za njihovo storitev opravi TRG, ki skladno s sprejetim odlokom izvaja celotno koordinacijo, se pravi sprejema tudi naročila. Vsak vodnik, ki želi opravljati storitev občasnega lokalnega turističnega vodenja, je dolžan priglasiti na Upravni enoti "osebno dopolnilno delo" in na podlagi tega lahko potem TRGU izstavi račun za opravljeno storitev lokalnega turističnega vodenja. Ta sistem omogoča ne le veliko transparentnost, temveč tudi omogoča, da dejansko pride do presežkov prihodkov nad odhodki, ki jih TRG lahko usmerja v razvojno dejavnost, npr. v tisk promocijskih brošur. Nezanemarljivo je dejstvo, da ustrezno usposobljeni lokalni turistični vodniki prikažejo obiskovalcem območje v najboljši možni obliki.

Pri lokalnem turističnem vodenju na območju Občine Vipava gre za celovit koncept od kvalitetne priprave in izvedbe izobraževanja do učinkovitega izvajanja. Lokalno turistično vodenje je predlagalo lokalno okolje. Izobraževanje vodnikov je bilo kakovostno načrtovano in izvedeno. TRG uspešno koordinira lokalno turistično vodenje v vsebinskem in finančnem pogledu. Pri lokalnem, turističnem vodenju ni dela na črno, saj imajo vodniki priglašeno osebno dopolnilno delo.

Uvedba lokalnega turističnega vodenja temelji na pobudi iz lokalnega okolja in na strokovni pripravi celotnega sistema in nenazadnje na partnerskem odnosu med Občino Vipava in Centrom za razvoj podeželja TRG Vipava. Občina Vipava je dala pravno podlago z Odlokom o pogojih opravljanja dejavnosti turističnih vodnikov turističnega območja Občine Vipava. TRG je na osnovi Odloka vzpostavil register turističnih vodnikov turističnega območja Občine Vipava in prevzel celotno koordinacijo lokalnega turističnega vodenja. Izobraževanje vodnikov je bilo kvalitetno izvedeno tako s strokovnimi predavatelji iz domačega okolja kot tudi s specialisti za ostala specifična področja, ki naj bi jih obvladal vsak vodnik (npr. psihologija, kodeksi,...). Vodniki so pridobili licenco in bili vpisani v register lokalnih turističnih vodnikov na podlagi uspešno opravljenega tečaja.

TRG sprejema naročila turističnih ogledov turistilnega območja Občine Vipava in vodenja posreduje lokalnim turističnim vodnikom. Vodniki so priglasili osebno dopolnilno delo na podlagi Zakona o preprečevenju dela in zaposlovanja na črno in za opravljeno vodenje izdajo račun TRGU. TRG zaračunava turistična vodstva po enotnem ceniku in s tem dohodkom plača vodnika, preostanek pa se namenja nadaljnjim razvojim aktivnostim v občini. Lokalno turistično vodenje je lahko uspešno, saj se od priprave do izvajanja upošteva pravne podlage. TRG daje poudarek kakovostnemu izvajanju tako izobraževanj za lokalne turistične vodnike kot kakovostnemu izvajanju vodenih ogledov.

Prednost izvajanja tega sistema je tudi v tem, ker je TRG samostojna pravna oseba in znotraj nje deluje tudi TIC Vipava. V primeru, da TRG ne bi bil samostojna pravna oseba, izvedba tovrstnega sistema ne bi bila mogoča. Od uvedbe sistema lokalnega turističnega vodenja je na območju občine Vipava opazno veliko povečanje števila obiskovalcev. TRG skrbi tudi za kontinuirano promocijo med ciljnimi skupinami in vodi evidence obiskov. Obiskovalci odkrivajo nove in nove kotičke prav zaradi lokalnega turističnega vodenja, ki jih TRG sistematično vključuje v programe ogledov.

Več informacij.

Ni komentarjev: